قرارداد های دردست اجرا

اجرای توسعه انبارش کارخانه آبادان  

 

ساخت و نصب مخزن
ذخیره ای اندیمشک

مخزن MEG پتروشیمی مارون