قرارداد های دردست اجرا

ساخت و نصب سازه های فلزی گروه صنعتی بارز

اجرای توسعه انبارش کارخانه آبادان  

 

ساخت و نصب مخزن
ذخیره ای اندیمشک

ساخت سوله نخ و تایر صبا
مخزن MEG پتروشیمی مارون