اعضای هیات مدیره

آقای
مجتبی درویشی

معاون فنی و اجرایی پروژه ها و عضو هیئت مدیره

آقای
عزیزالله فراهانی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

خانم
الهام پارسا

رئیس هیئت مدیره

آقای
ابراهیم صیدی

عضو هیئت مدیره

آقای
یحیی سلیمانی

عضو هیئت مدیره