اعضای هیات مدیره

آقای
علی پرزحمت

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

خانم
الهام پارسا

رئیس هیئت مدیره

آقای
میر مانی مهربخش

عضو هیئت مدیره