پروژه های انجام شده مخازن

ساخت پلتفرم بالای بالمیل

ساخت ۱۰ دستگاه سیلو به همراه سازه نگهدارنده / ساخت پلتفرم بالای بالمیل كارفرما: شرکت کاشی و سرامیک سعدی سال ۱۳۹۱